سونوگرافی (Sonography)

سونوگرافی (Sonography)

الاستوگرافی ندولهای تیروئید (thyroid elastography)


ندولهای تیروئید پدیده شایعی در جمعیت كشور ما می باشد و معمولا بوسیله اولتراسونوگرافی میزان تشخیص بطور قابل توجهی افزایش می یابد. الاستوگرافی تیروئید یك تكنیك التراسونوگرافی برای ارزیابی سفتی ندولهای تیروئید با فرض اینكه ندولهای بدخیم سفت تر از ندولهای خوش خیم هستند، به عنوان یك شاخص كه آیا یك ندول خوش خیم و یا بدخیم است می باشد.الاستوگرافی تكنیكی جدید است كه ارزیابی قابل مشاهده از نظر درجه سفتی ضایعات را فراهم می نماید.


Fine Needle Aspiration (FNA) روش استاندارد طلایی برای افتراق ضایعات خوش خیم از بدخیم تیروئید بوده و اطلاعات مفید تشخیصی را در حدود 80% موارد ندولهای منفرد نتیجه می دهد. تعداد FNA در سالهای اخیر بدلیل بالا بودن میزان تشخیص ندول تیروئید بوسیله اولتراسوند افزایش یافته است. امید است كه با استفاده از الاستوگرافی تیروئید و بررسی بوسیله داپلر انجام  FNA غیر ضروری در جمعیت مورد مطالعه كاهش یابد.


الاستوگرافی از التراسوند برای ارزیابی الاستیسیته بافت استفاده نموده و پتانسیل لازم برای تشخیص سرطان در ندولهای منفرد تیروئید را دارد. میانگین شاخص الاستیسیته (EI) تیروئید نرمال برابر 15.9 kpa می باشد. در صورتیكه میانگین EI برای ندولهای بدخیم 157.2 kpa است. (محدوده 30 تا 356 kpa) و در ندولهای خوش خیم 36.4 kpa (محدوده 0 تا 200 kpa)


اخیرا، الاستیسیته بین 1 تا 3 درجه بندی می شود، و عدد كمتر نشانگر الاستیسیته بیشتر است، برای ارزیابی بیشتر ندولهایی كه بوسیله FNA قابل تشخیص نیشتند، مفید تر گزارش شده است. ندولهای بدخیم (با درجه 2 یا 3) سفت تر و ندولهای خوش خیم نرم تر  (با درجه 1 یا 2) می باشند. اما این روش بسیار وابسته به اپراتور می باشد.


 


پرسش و پاسخ